Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak feltétlenül olvassa el jelen általános szerződési és felhasználási feltételeinket, majd csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Dunakeszi Városi Sport Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 145.; Cégjegyzékszám: 01-09-372383; Adószám: 28751180-2-13;), mint szolgáltató (a továbbiakban “Szolgáltató) által üzemeltetett Webáruház használatára, szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

 1. Definíciók
 • Megrendelő – valamennyi jogképes természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki saját nevében felhasználónév, valamint jelszó megadását követően regisztrál a Webáruház felületén; illetve a Webáruház online rendszerén keresztül a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.
 • Megrendelés – Szolgáltató és Megrendelő között termékértékesítés céljából elektronikus úton létrejövő szerződés, melynek alapján Szolgáltató vállalja a termék(ek) értékesítését és leszállítását, Megrendelő pedig vállalja a szolgáltatás ellenértékének megfizetését.
 • Fogyasztó – az a Megrendelő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül.
 • Szolgáltatás – a Szolgáltató által a Webáruház felületén megjelenített termékek ellenérték fejében történő értékesítése és leszállítása.
 • Termék – valamennyi olyan termék, illetve szolgáltatás, melyet a Szolgáltató elektronikus úton a Webáruház felületén eladásra kínál, illetve amelyre vonatkozóan Megrendelő a Megrendelést leadhatja.
 1. Az ÁSZF hatálya
 • A jelen ÁSZF részletesen szabályozza a Szolgáltató által működtetett Webáruház-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket, illetve a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.
 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház-szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton jön létre.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.
 • A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a Webáruház nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.
 • Szolgáltató kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el és teljesít. Magyarország területén kívüli címre történő megrendelést és leszállítást a Szolgáltató nem tudja teljesíteni.
 1. Szerződő Felek
 • A Szerződést megkötő szerződő felek: a Megrendelő és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek).
 • A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató cég neve: Dunakeszi Városi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 145.

Adószám: 28751180-2-13

Cégjegyzékszám: 01-09-372383

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: [email protected]

Telefonos elérhetőség: (+36) 30 996 1967

 1. A Webáruház használatával kapcsolatos feltételek
 • A Szolgáltató által működtetett Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Ennek hiányában a Vásárló a Webáruházban vásárlást nem hajthat végre.
 • Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.
 1. Megrendelés folyamata, technikai lépések leírása

 

 • A Webáruház termékeit a Megrendelő a Webáruházban elvégzett regisztrációt követően; illetve regisztáció nélkül a kért számlázási és szállítási adatok megadása után rendelheti meg.
 • A Webáruházban a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A Szolgáltató által kínált termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg a Webáruházban. Az adott termékre vonatkozó részletes termékadatlap a termék nevére kattintva érhető el. Megrendelő itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, illetve az eladási áráról. A Webáruházban lehetőség van a kulcsszó alapján történő keresésre, valamint a terméktulajdonságok alapján történő termékszűrésre.
 • Megrendelő a “Kosárba” feliratú gombra kattintva helyezheti a választott terméket a virtuális kosárba. A termék(ek) kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését, nem eredményezi a termék lefoglalását, illetőleg nem jelenti Megrendelő reszéről a vételi szándék kinyilvánítását.
 • A kosár ablak megjelenését követően Megrendelő ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban a “Vásárlás folytatása” gombra kattintásával, megtekinti a kosár tartalmát a “Kosár megtekintése” gombra való kattintással vagy befejezi a vásárlást és elkezdi a Megrendelés folyamatát a “Fizetés” feliratú gombra kattintva. A kosár oldalon a Megrendelő áttekintheti a kosár tartalmát, módosíthatja a Megrendelést, illetve terméket törölhet a kosárból a “kuka” ikonra kattintva. Amennyiben Megrendelő mindent rendben talál a rendelés áttekintése során a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.
 • A “Pénztár” oldalon Megrendelő ezt követően választ az átvételi lehetőségek közül; illetve kiválasztja a fizetés módját. Kiszállítás esetén szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.
 • A Megrendelő a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést és küldheti el a Szolgáltató részére. A Megrendelés elküldésének tényéről Megrendelő a Webáruházban megjelenő szöveges üzenettel, illetve a megrendelést visszaigazoló automatikus e-mailben kap megerősítést.
 • A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (e-mail vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.
 1. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

 

6.1 A Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 1. A szerződés írásbelisége, iktatása

 

 • A Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így a Szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza.
 1. Az ügyintézés, szerződés nyelve
  • A szerződéskötés és az ügyintézés magyar nyelven történik.
 1. Magatartási kódexre vonatkozó tájékoztatás

9.1 A Szerződés magatartási kódexre nem utal.

 1. Megrendelés visszaigazolása

 

10.1 A Megrendelés leadása után a Megrendelőhöz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.

10.2 A Szolgáltató a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

10.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Megrendelő részére visszatéríti.

10.4 Ha a Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Megrendelőt, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Megrendelő is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

10.5 A Szolgáltató – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Megrendelő Megrendelését, amennyiben:

 • a Megrendelő banki átutalásos fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; vagy
 • a Megrendelő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
 1. Fizetési feltételek

11.1 Banki utalással – előre utalásos fizetési mód választása esetén a Megrendelés elküldését követően a Szolgáltató a visszaigazolással együtt elektronikus úton díjbekérőt küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a vételár átutalásához szükséges információkat. A megrendelt termék kiszállításának megkezdése (Megrendelő részére történő átadása) leghamarabb az átutalt összeg Szolgáltató részére beérkezését követően történik.

11.2 Helyszíni kifizetéssel – Megrendelő a Szolgáltató üzlethelyiségében, a megrendelt termék átvételekor fizetheti meg a vételárat készpénzben vagy bankkártyával.

11.2 Online bankkártyás fizetéssel – online bankkártyás fizetési mód választása esetén a fizetés teljesítésének idejére Megrendelő átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. oldalára.

11.3 Utánvéttel – a megrendelt termék(ek) kifizetése a küldött csomag átvételekor átadó részére történik.

 1. Szállítás, átvételi lehetőségek

 

12.1 Személyes átvétel – személyes átvétellel történő megrendelés esetén, a megrendelt termékeket a 2120 Dunakeszi, Fő út 129. szám alatt található VSD szurkolói boltban veheti át a Megrendelő nyitvatartási időben (H-P: 10:00 – 18:00-ig).

12.2 Átvétel csomagautomatában (FOXPOST) – csomagautomatában történő átvétel esetén a FOXPOST csomagautomata hálózatán keresztül juttatjuk el a megrendelt terméket a Megrendelőhöz.

 1. Számla

 

13.1 A számlát a Szolgáltató a Megrendelés során megadott e-mail címre papír alapú számla formájában, a termék átvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 3, azaz három munkanapon belül küldi meg.

 1. Árak

 

14.1 Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét, nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő szállítási költséget. A szállítási díj minden esetben külön tételként szerepel a megrendelésben.

14.2 A termékek árát és a szállítás díjszabását a Szolgáltató a webáruházban folyamatosan közzéteszi.

14.3 A Szolgáltató a Webáruházban eladásra kínált termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Webáruházban történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

14.4 Amennyiben hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron eladni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

14.5 Szolgáltató webáruházában időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít Kupon formájában. Kupon akciók esetén a termék(ek) kedvezményes vételárának megfizetése a Webáruház „Pénztár” felületén a kupon adatainak megadásával lehetséges. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően be kell írni a megfelelő mezőbe. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

 1. Elállási jog

 

15.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Megrendelőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog illeti meg az interneten történő vásárlás esetén.

15.2 Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

15.3 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

15.4 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

15.5 Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a Szolgáltató vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

15.6  Amennyiben a Megrendelő nem fizeti be, nem utalja át a megrendelt termék(ek), és a szállítási költség teljes árát a Szolgáltatónak, a Megrendelés véglegesítésétől számított 3 munkanapon belül, a Szolgáltató egyoldalúan elállhat az eladástól.

 1. Szavatosság

 

Kellékszavatoság

16.1 Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

16.2 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

16.3 Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó már nem érvényesítheti.

16.4 A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

16.5 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16.6 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Termékszavatosság

16.7 Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

16.8 A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

16.9 Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

16.10 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Szerzői jogok

 

17.1 A Webáruház teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

17.2 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 1. Panaszkezelés

18.1 Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait postai küldeményben, elektronikus levelezési címre küldött levélben, az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségein vagy személyesen Szolgáltató üzlethelyiségében terjesztheti elő:

 • Név: Dunakeszi Városi Sport Kft.
 • Székhely/ levelezési cím: 2120 Dunakeszi Fő út 145.
 • Telefon: +36 30 996 1967
 • E-mail: [email protected]
 • Üzlethelyiség címe: 2120 Dunakeszi Fő út 129.

18.2  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató minden esetben megindokolja.

 1. Vegyes rendelkezések

 

19.1 A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

19.2 A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

19.3 Üzemhiba esetén, illetve amennyiben a megrendelésről szóló visszaigazolás nem érkezett meg a Megrendelőhöz, kérjük, hogy szíveskedjen haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.04.01

0
  Kosarad
  A kosarad üresIrány a bolt